Informacije o važnosti članske karte  izdate kod nas


  1. Članska karta, odnosno Ribolovna dozvola vrijedi na svim vodama Republike Srpske osim posebnih revira (Zakon o Ribarstvu član 19. stav 2)
  2. Čuvarska Služba (Zakon o ribarstvu član 36.)
  3. Čuvar je ovlašten da na ribarskom području (na vodi ili u neposrednoj blizini vode) od lica zatečenog u ribolovu zahtijeva da pokaže dozvolu za ribolov i isprave kojima se utvrđuje njegov identiitet, da pregleda ulov, sredstva i alat za ribolov, da utvrdi da li se ribolov obavlja u skladu sa propisima, kao i da izrekne novčanu kaznu na licu mjesta.

    Čuvar je ovlašten da privremeno oduzme i bez odlaganja preda korisniku ulov, sredstva i alat za ribolov, kao i druge predmete pronađene na ribarskom području ako postoje osnovi sumnje da su upotrebljeni ili bili namjenjeni za izvršenje prekršaja. O naplaćenoj kazni na licu mjesta kao i o izvršenom oduzimanju ulova i predmeta čuvar je dužan da izda potvrdu.


Aktivnosti čuvarske službe


Pic 1Čuvarska služba je i u ovoj, kao i predhodnih godina, naročito intenzivno radila u vrijeme mrijesta mladice, pastrmke i škobalja pa nisu rijetka bila dežurstva noću, gdje su čuvarima pored policije pomagali čuvari volonteri a vršene su akcije i sa poljoprivrednom inspekcijom sa kojom društvo ima izuzetne dobre odnose. Protiv ribolovaca, članova društva, koje su zaticali u vršenju nedozvoljenih radnji, nedozvoljenim sredstvima, u nedozvoljeno vrijeme podnošene su pismene službene zabiljške Disciplinskoj komisiji koja je u toku ove godine na sedam svojih sjednica donosila rješenja o privremenoj zabrani ribolova na osnovu Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti za 42 prekršioca. Disciplinska komisija na svojim sjednicama gdje su prisustvovali i čuvari koji su pored pisane prijave, uz prisustvo lica protiv kojeg je podnesena prijava, usmeno davali svoje iskaze. Licima koja nisu posjedovala ribolovne dozvole i pored opomene ili roka za vađenje dozvole, a naročito prekršiocima prijave su prosljeđivane Poljoprivrednoj inspekciji koja je po službenoj dužnosti podnosila prekršajne prijave Sudu za prekršaje. Nabavljeni digitalni foto aparati u predhodnoj godini doprinijeli su da se smanji krivolov na vodama a ujedno da se obezbijede dokazi koji su potrebni prilikom slanja prekršajnih prijava. Oduzeto je 24 štapa, uz uredno izdatu potvrdu o oduzimanju, od lica koja nisu posjedovala godišnju ili nisu platili dnevnu dozvolu, od kojih je većina vraćena prilikom vađenja godišnje dozvole.